ثبت تیکت جدید

تیکت‌های پشتیبانی شما

شماره تیکت وضعیت اولویت آخرین تغییرات عنوان
36DE37D0 ارسال شده 3 جمعه 30 آبان 1399 3
36DE37D0 ارسال شده 3 جمعه 30 آبان 1399 3
32BBA239 ارسال شده زیاد جمعه 30 آبان 1399 3
32BBA239 ارسال شده زیاد جمعه 30 آبان 1399 3
32BBA239 ارسال شده متوسط جمعه 30 آبان 1399 3
32BBA239 ارسال شده 3 جمعه 30 آبان 1399 3
32BBA239 ارسال شده متوسط جمعه 30 آبان 1399 3
32BBA239 ارسال شده 3 جمعه 30 آبان 1399 3
44A8C0BD ارسال شده زیاد شنبه 25 خرداد 1398 Mr.
44A8C0BD ارسال شده کم شنبه 25 خرداد 1398 Mr.