بهاءالدین ادب نماد یا اسطوره

کوردانه- انسان این موجود اجتماعی در طول دوران رشد و تعالی خود، با استفاده از قوه ناطقه به فکر خویش انسجام‌ بخشید که همواره در تکاپوی زندگی بهتر و والاتری باشد؛ گفتگو، تضارب آرا، کتابت و رسانه، ابزار نیل به گفتمانی والاتر، جامع و همه جانبه نگر هستند.

کوردانه- انسان این موجود اجتماعی در طول دوران رشد و تعالی خود، با استفاده از قوه ناطقه به فکر خویش انسجام‌ بخشید که همواره در تکاپوی زندگی بهتر و والاتری باشد؛ گفتگو، تضارب آرا، کتابت و رسانه، ابزار نیل به گفتمانی والاتر، جامع و همه جانبه نگر هستند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

​​​​​​​به گزارش زریانموکریان به نقل از ایرنا؛ امروزه با حضور تکنولوژی های نوین و رسانەهای مجازی در عرصه جامعه که تسهیل گر و زمینه ساز حضور همگانی در تولید اندیشه و بازنشر آن است، انسان متفکر و متعهد با استفاده از این فرصت و علم به مسئولیت های اجتماعی خویش با استمداد از همه صاحبان اندیشه و رای جهت نشر آرا و افکار در جهت ساخت جامعه، زمینەساز توسعه پایدار و مقوم ارزش های اجتماعی می باشد.

مرحوم مهندس بهاءالدین ادب با واقع اندیشی به یک بازیگر فعال اجتماعی تبدیل شد، واقعیتی که اندیشیدن بدان تلخ است ولی ناگزیر باید شناخت و بدان عمل کرد، تنها مخدر درد واقع پذیری، ایدەال اندیشی و روشنفکر مابی است که این مخدرات قرن هاست دامان ما را نه رها می کنند بلکه می سوزانند، از مدرنیسم فرمایشی گرفته تا روشنفکر بریده از جامعه در تاریخ تحولات معاصر.

مهندس ادب نیک می دانست که تاریخ را فقط می توان خواند نه می توان دوباره از نو نوشت و نه می توان از آن منفعت برد.

امروز ادب نمادی است از یک رهیافت در بطن جامعەای پیچیده و درهم تنیده، پدیدەای با عنوان دگرپذیری در مقابل جزم اندیشی، مردان تاریخ ساز این سرزمین قرن هاست که با فرهنگ و دانش، سیادت نمودەاند و او نمادی است از این فرهنگ، نماد یک تاریخ و هویت بریده و قطعه قطعه شده و طبیعی است که سیستم های فکری ناقص هنوز توانایی پذیرفتن چنین نگرشی را ندارند که آنان از جامعه، تحولات فکری و الزامات آن عقب تر هستند.

بهاالدین ادب اسطوره شدن را نپذیرفت چون نیک می دانست که از تاریخ بشر به علت علم و دانایی، اسطورەزدایی شده است و اساطیر در پست مدرنیسم زندگی انسان جایگاهی ندارند و این نمادهای هویتی همگرایی نوع بشر هستند که در شطرنج عقلانیت و فرصت ها حرکت می کنند.

مهندس ادب به عنوان یک کنشگر کرد اهل سنت با شرکت در فرایند سیستم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی، بدان امید تدبیر می نمود که رهیافت های اصلاحی و تدریجی را در اصلاح امور کارگر، موثر و عقلانی تر می دانست که اقلیت ها در نظام اکثریتی دارای حقوق حقه خود هستند و این چگالی ارزشمند قومیت ها، ادیان و مذاهب است که توجه حداکثرها را به خود جلب می نماید.

استفاده از روش های تدریجی، انتخاباتی و مصالحە جویانه در فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی از او یک کنشگری ساخته بود که بحران ها را به فرصت تبدیل می کند و رفع محدودیت ها را نشان از موفقیت و پذیرفته شدن کنش های مصلحت جویانه می دانست.

امید است متولیان امر با استفاده از حضور دیگر نمادهای فرهنگی، ملی و محلی در سطح کشور به تالیف قلوب و ایجاد اتحاد ملی و همگرایی اسلامی کمک رسانند و موزاییک ملت ها و مذاهب ایران اسلامی را به هم نزدیک تر سازند.

اسدالله سلیمی - فعال فرهنگی