یادگار دوران قاجر در بوکان به انبار علوفه تبدیل شده است + تصویر

سرویس عکس_ حمام تاریخی ساریقامیش بهی (فیض الله بیگی) از اثار به جامانده دوره قاجار که دارای مالکیت خصوصی است به انبار علوفه تبدیل شده است و انتظار می رود میراث فرهنگی به ثبت و تعیین حریم اثر، -خریداری از مالک خصوصی و ارائه طرحی جهت حفظ وحراست از اثر اقدام کند. تصاویر از مهندس منصور محمودنژاد (کارشناسی ارشد معماری)

سرویس عکس_ حمام تاریخی ساریقامیش بهی (فیض الله بیگی) از اثار به جامانده دوره قاجار که دارای مالکیت خصوصی است به انبار علوفه تبدیل شده است و انتظار می رود میراث فرهنگی به ثبت و تعیین حریم اثر، -خریداری از مالک خصوصی و ارائه طرحی جهت حفظ وحراست از اثر اقدام کند. تصاویر از مهندس منصور محمودنژاد (کارشناسی ارشد معماری)