عروسی در موکریان

این فیلم مجمموعه ای از تصاویر را در برمی گیرد که سبک عروسی در منطقه موکریان را در سالهای گذشته روایت می کند.

به گزارش زریان مکریان ،

این فیلم مجمموعه ای از تصاویر را در برمی گیرد که سبک عروسی  در منطقه موکریان را  در سالهای گذشته روایت می کند.این فیلم مجمموعه ای از تصاویر را در برمی گیرد که سبک عروسی  در منطقه موکریان را  در سالهای گذشته روایت می کند.