عروسی در موکریان

این فیلم مجمموعه ای از تصاویر را در برمی گیرد که سبک عروسی در منطقه موکریان را در سالهای گذشته روایت می کند.

حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

این فیلم مجمموعه ای از تصاویر را در برمی گیرد که سبک عروسی  در منطقه موکریان را  در سالهای گذشته روایت می کند.این فیلم مجمموعه ای از تصاویر را در برمی گیرد که سبک عروسی  در منطقه موکریان را  در سالهای گذشته روایت می کند.