رویکرد تغییرات در سیاست خارجه /لقمان توتونچی

سرویس مقاله- این یادداشت به قلم "لقمان توتونچی" کارشناس ارشد و دبیر در شهرستان سقز نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله- این یادداشت به قلم

​​​​​​​کشورهای دوست وبرادر:

عراق- فلسطین با قطر در زمان کنونی ودر چند دهه گذشته ترکیه باآذربایجان را همواره دوست وبرادر به لحاظ معنوی واستراتژیکی خود خوانده ودراین بلاد انرژی های انسانی-اقتصادی هنگفتی صرف این دوستی های استراتژیک ولی ناپایدارنمودیم که نمونه بارز آن از آذربایجان تا به ترکیه وقطر ...را میتوان درخاطرات نچندان دور بازشمرد.

استراتژی تعجیلی:

 استراتژی تعجیلی وزود بهنگام به دور از مطالعات تاریخی-سیاسی وزارت خارجه ایران اسلامی علی الخصوص با تغییرات جزئ -کُلی در منطقه آسیایی میانه بهنگام فروپاشی اتحادجماهیر شوروی سابق یادگرگونی های سطحی در منطقه خلیج فارس درمیان اعراب منطقه ذهن های پرسشگر را همواره درگیر نموده که منفعت ملی با تعجیل درسیاست خارجه با تغییررویکرد استراتژی زودبهنگام مخاطره ای جدی برای منفعت ملی بهمراه صرف هزینه های مادی ومعنوی فراوان به همراه داشته ودارد.

تاریچه ای کوتاه:

 در حمایت همه جانبه از عراق امروزی یا دیروزی را از جریان تیرگی روابطش با کشورهای عربی در زمان صدام حسین تکریتی باحمله به سایر کشورها منطقه تا‌به جنگ خلیج فارس وبراندازی(صدام حسین) راشاید بسیاری از خوانندگان به یاد داشته باشند.

درکش وقوس روابط با این کشوربارها باچالش های جدی با تغییر رویکرد سیاست خارجی این کشور(عراق) صرفا درجهت پایداری منفعت ملی(عراق) بهمراه داشته وما(ایرانیان)نیز با صرف هزینه های هنگفت انسادی-مادی در بلندمدت تنها نظارگر این تغییرات گاهاً تغییررویکردهای یک شب آنان بودیم در قبال ایران.

فلسطین:

بعدازتشکیل کشوراسرائیل(رژیم اشغالگر) با وجودچالش های منطقه ای وجهانی قطعا تنها کشوری که اسرائیل را با تمام نقاط قوت- ضعف به رسمیت نشناخته است این ما بودیم که پرچمداران حمایت از فلسطینیانی بوده که هزینه های جاری-ساری این عداوت ودشمنی را خود پرداخت نکرده بلکه بر گُردی ملت ما سالیان درازی بود وهست.

فلسطینینان از این عداوت کمترمواخذه گشته و همواره دست دوستی-نیاز در عرصه های مختلف به جانب دشمن (اسرائیل) بارهای بار دراز نموده اند.

تا جاییکه در هیچ عرصه ی بین المللی ما را دوست استراتژیکی خود ندانسته واین منفعت ملی آنان بود که سیاست کلان ،ملی شان را تعیین ومشخص گردانده است.

قطر:

پس از بحران عمیق دیپلماتیک بین عربستان ومتحدانش با قطر به وضوح شاهد تحریم این کشور ازجانب تمام کشورهای منطقه به غیراز ایران بودیم.

چندخبر:

بهنگام آغاز تحریم های کشورهای منطقه برای حصر قطر شاهد اخباری این چنینی از رسانه ملی با جرائد داخلی به عینه بوده ایم

 روحانی در تماس تلفنی با امیر قطر: فضای هوایی، زمینی و دریایی کشورمان همواره به روی قطر به عنوان کشور برادر و همسایه گشوده خواهد بود.

 امیر قطر:

 اختلاف نظرهای زیادی با ایران داریم اما تنها راه ما برای تامین غذا و دارو برای مردم‌مان در زمان محاصره از طریق ایران بود.

 وزیر دفاع قطر:

ایران راه تنفس قطر در محاصره برادران عرب بود.

 وزیر خارجه قطر:

ایران تمام گذرگاه‌ها را بر روی ما باز کرد و اگر به چیزی احتیاج پیدا کنیم، با ایران همکاری خواهیم کرد.

پتانسیل کشورهای دوست:

ترکیه:

کشوری بدون منابع زیر- روی زمینی است.

 تنها در زمینه صنعت گردشگری توسعه ای به ظاهر پایدارایجاد گشته که گاهاً این صنعت نیز با اختلافات قومیتی ودرونی-داخلی...

 کوردها به مخاطرمیافتاد به همراه تاریخی پُر فراز ونشیب جنگ ها  با دوستی های کوتاه مدت در طول تاریخ با ایران مارا..

آذربایجان:

کشوری با دارابودن منابع محدود نفتی که سابقاً بخشی از کشور ما بوده با استیلائ پذیری آسان بر این کشور...

فلسطین:

سازمانی که نمایندی آن در سازمان ملل بنام بخشی خودمختار از کشور اسرائیل(رژیم اشغالگر) شناخته می شودبدون توانایی سیاسی-اقتصادی در عرصه جهانی خصوصاً در عرصه وزن باجایگا سیاسی- علمی...

قطر:

  کشور ذره ای در منطقه با جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر (یعنی کمتر از جمعیت فعلی مشهد مقدس) بااقتصادتک محصولی نفتی بدون وزن باجایگاه ژئوپلیتیک علمی- سیاسی درجهان امروزی.

سیاست خارجه:

استراتژی وسیاست تمامی کشورهای جهان در جهت منفعت ملی بهمراه کم‌کردن تنش در سطحوح مختلف جهانی علی الخصوص با کشورهای همسایه می باشد.

که این مهم بسان خونی جریان یافته -پیوسته به منظور پرهیز از به مخاطر افتادن منفعت ملی، امنیت اقتصادی، روانی-اجتماعی برای ملت ها در سطحوح گوناگون بین الملل تنها به منظور توسعه ای پایدار-همه جانبه ملی بهمراه وارمغان دارد.

درپایان:

وزن باجایگاه ژئوپلیتیک کشوری ایران را دریک مقیاس سرانگشتی با موقعیت ریاضی-نسبی در منطقه خاورمیانه با داشتن نیروی انسانی پویا، خلاق و جوان...

با داشتن ۱۵ همسایه شمالی- جنوبی- شرقی وغربی به سنجیم میتوان ایران مان را با اتحادیه اروپا دریک کفه ترازو به مراتب سنگین تر وزین تر دیده وبرشمرد.

 

درصورتیکه  اتخاذسیاست های کلان ملی با صرف دیدگاه توسعه پایدار بهمراه منفعت ملی با تحولات مدیریتی بهینه وبه روز با استفاده ازپتانسیل های کشوری چه به لحاظ نیروی انسانی- مادی میتوان شاهد توسعه ای به مراتب سنگین تر ووزین تر در محدودی زمانی کوتاه-میان وبلندمدت نه تنها سرآمدتر از تمامی کشورهای منطقه بلکه با تغییر

 ۱-جایگاه

۲-تراز سطوح قدرت

۳-وزن ژئوپلیتیک...

جایگاه ژئوپلیتیکی خود را از سطح قدرت منطقه ای- پیرامونی به سطح جهانی-مرکزی تغییر  حالت وزنی و ژئوپلیتیک داده.

راهکار:

۱- تغییر رویکرد سیاست خارجه به منفعت ملی

۲- بازگشت عمقی به استراتژی درونی و ملی

۳-به روز نمودن سیاست های ملی- منطقه ای- جهانی

۴- درک واقعیت بجای حقیقت از روابط بین الملل

۵-اتکائ به توان نیروها با پتانسیل داخلی وملی

۶- استراتژی به روز آوری مدیریت های کلان در جهت منافع ملی

۷-ورود دانشگاه- تحقیقات با رساله های علمی- انجمن های علمی و پژوهشی به عرصه سیاست خارجه

۸-مشارکت هرچه تمام تر مردم درسیاست خارجه ازطریق(نظرسنجی- صداوسیما- نشریات وجرائد..)

۹-اتخاذسیاست موازی با نظام سلطه

۱۰-استراتژی نه جنگیدن وبه هدف رسیدن

دست دردست مهر دهیم به مهر

میهن خویش کنیم آباد!

رمضان نودوهشت-توتونچی- سقز