سگ کشی در شهرک صنعتی بوکان

سرویس موکریان_ فیلمی در اختیار زریان موکریان قرار گرفته که از سگ کشی در شهرک صنعتی بوکان حکایت دارد و مدیر یکی از کارگاه های صنعتی در این شهرک که نخواست نامش فاش شود، عامل این سگ کشی را فردی با مشکلات روحی دانست که به جمع کردن ضایعات مشغول است و چون سگهای شهرک چند بار مرغ و غازهای وی را کشته اند وی به این سگ کشی دست زده است.