در نفی  مدیریت پیتر  در بوکان / لقمان توتونچی

سرویس مقاله- این یادداشت به قلم «لقمان توتونچی» دبیر آموزش و پرورش نوشته شده و دراختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله- این یادداشت به قلم «لقمان توتونچی» دبیر آموزش و پرورش نوشته شده و دراختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​جنوبی ترین شهرستان در آذربایجانغربی با موقعیت نسبی وریاضی بی نظیر بهمراه توانمندیهای خارق العاده با داران بودن آب وهوای معتدل کوهستانی، پتانسیل های فراوان در زمینه های دامپروری، کشاورزی، معدن، گردشگری،  موقعیت شاهراه بودن این شهرستان را فرصت های بی بدیلی در زمینه های رشد وتوسعه فراوان بخشیده است که متاسفانه دریک دهه اخیر با توجه به عدم مدیریت های کارآمد رونق وتوانا توسعه واقعی وحقیقی در زمینه های ذکر شده این نگین آذربایجان را کم سوئ کرده است که میتوان یکی از دلایل اصلی آن را رقابتی های انتخاباتی با جناح بازیهای موجود وتفرقه افکنان برای بدست آوری کُرسی نمایندگی های مردمی در مجلس شورای اسلامی ویا شورای اسلامی شهر وروستا درآن برشمرد.

 شهرستان بوکان با توجه به بافت طایفه ای وقبیله ای، رنگین کمانی از طوایف وقبایل خاص،مشهود ومشهور منطقه مکریان با خرده فرهنگ های زیبنده ای است که باعث رشد،ترقی وتعالی شهرستان مذکور درتمام زمینه های فرهنگی واجتماعی در آن گشته است، که سرآمد وسربلنداست بوکان در منطقه واستانهای مجاور که متاسفانه کاندیداتورهای نمایندگی ها برای مجلس شورای اسلامی ویا...از پتانسیل موجود گاهاً براساس منفعت طلبی های شخصی وجناحی صف بندی  وصف آرائ نموده اند که خود بانیان تفرقه، کینه و عداوت های چنددهه ساله گشته اند، که نه تنها گره ای از مشکلات شهری در ارتباط با مردم را باز نکرده  بلکه خود بر وجودمشکلات ذکر شده افزوده و مضاعف نموده اند.

پیتر:

یکی از اصول مدیریتی است. بدین معنا که مدیریت های کلیدی درسطوح مختلف از جمله مدیریت های شهری: تابدان حد امکان وامتداد یافتن است تا عملا کارایی مدیریتی تئوری وعملی خویش را از دست داده ونتیجه عکس در برگیرد.

مدیریت های شهری امروزه با دهه های قبل در شهرستان بوکان درادرات مختلف را مردم به عینه شاهد بوده وهستند، که مدیریت(پیتر) اداره کنندی مدیریت های سطح شهری در شهرستان بوکان است.

انتخابات:

باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات اسفندماه سال۱۳۹۸ شاهدمیتینگ ها وجلسات کاندیداهای دور  یازدهم  مجلس شورای اسلامی در گوشه وکنارهای شهر بوده وهستیم .  کاندیداهایی که قصد جلوس برکُرسی مجلس شورای اسلامی را دارند از حاشیه شهرباتوجه به پیش فرض های ذهنیتی خویش   کارتبلیغاتی خود را شروع کرده و با همان روشهای های سال های قبل که بکار می بستند لاکن بدون درنظر گرفتن تغییر شرایط، اوضاع واحوالات مردمان رنج کشیده بوکان وحومه .

 هرشهروندی کوهی از مشکلات ریز ودرشت را باخود یدک کشیده که متاسفانه  سن ومقطع خاصی در آن خلاصه نمیگردد. بلکه مشکلات موجود تمام سطوح معیشت وزندگانی شهروندان را فرا گرفته  است که که بانیان وضعیت موجود همان جناح بازیهای نابخردانه ومنفعت طلبانه با شخصیت پردازیهای هزارفامیل درپشت پرده انتخابات که همچون ساعاتی شنی دوربرگردانی است برای فرصت طلبی های فردی وجناحی. در این شرایط هرنوع جنب وجوش و تلاش خادمانه و مردمی از جانب شخصیت های جوان و تحصیلکرده و خودساخته قربانی سیاسی کاری وسیاه نمایی های مدیریت های(پیتر) در دهه های قبلی خویش می شود که واقعاً جای بسی تاسف است.

 لاکن مبارزات مردمی برای رسیدن به خواست های قانونی ومدنی بهمراه جوانان وتحصیلکردگان خودساخته وباورمند دربطن جامعه بوکانی به دور ازذهن ها نبوده ونخواهد بود واین ذات غیرتمندی ومردانگی در دیده و دل مردمان بوکان است.نخبه پروری ودلسوزی ودل باختگی برای بوکان وهرآنچه در آن است.

راهکار:

۱-شرکت درانتخابات

۲-نفی هرگونه جناح بازی

۳-شایسته سالاری

۴-مدیریت های جوان وتحصیلکرده

۵-خودباوری

۶-بوکان برای همه بوکانیان

۷-و...

دست دردست هم دهیم به مهر

میهن خویش کنیم آباد!