تجزیه وتحلیل وضعیت دریاچه ارومیه پس از بارندگی های اخیر

امیدی به حال خوب دریاچه ارومیه نیست /حسن کاکه مدی

سرویس مقاله -این یادداشت به قلم حسن کاکه مدی مدرس دانشگاه در بوکان وکارشناس حوزه محیط زیست  نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله -این یادداشت به قلم حسن کاکه مدی مدرس دانشگاه در بوکان وکارشناس حوزه محیط زیست  نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​تصاویر ماهواره ای وداده های اعلامی از سوی ستاد احیاء دریاچه ارومیه در 18 فروردین ، مبنی برفزایش حجم آب موجود دردریاچه از 1.99 میلیاردمترمکعب به 3.13میلیارد مترمکعب، افزایش47 سانتیمتری ارتفاع سطح تراز وافزایش وسعت 465کیلومتری نسبت به فروردین سال97در اثر بارندگی های اخیر، این دریاچه را در وضعیت بهتری نسبت به چند سال گذشته قرارداده است.

ولی آمار، ارقام وجداول نشان می دهد که دراوایل فروردین 1392، دریاچه ارومیه تقریبا وضعیتی مشابه فروردین امسال داشت، اما به دلیل  افزایش تبخیر در ماه های گرم سال، بارش کم،عدم تأمین حقآبه محیط زیستی وبهره برداری بی رویه از منابع آبی حوضه آبریز آن، بتدریج سطح تراز و وسعتش ازسال92 به بعد کاسته شد.

  با این حال، هر چند که باید ازبارش باران درحوضه ابریز دریاچه ارومیه بسیارخوشحال شد و نیمه پر لیوان را دید، اما نبايد از نیمه خالی لیوان هم غافل شد، قرار است تا سال 1404دریاچه ارومیه احیاء شودیعنی به  سطح تراز اکولوژیک 1274.1و وسعت آن به 4348کیلومترمربع و همچنین حجم آب آن به ١4.5میلیارد مترمکعب برسد، درحالیکه وسعت حجم آب فعلی موجود در درياچه تنهاحدود 22.5 درصد و سطح مرطوب آن 64 درصد سطح اكولوژيك آن است. این بدین معنی است که هنوز با عملیاتی شدن پروسه های پیش بینی شده احیاءدریاچه ارومیه فاصله زیادی وجوددارد و حتی تا سال 1404 هم، رسیدن به تراز های اکولوژیک پیش بینی شده  بعید به نظر می رسد.

برخلاف باور عمومی، همین الان هم دومین دریاچه شور جهان باوجود بارش های اخیر همچنان درحالت آسیب پذیر اکولوژیکی به سر می برد و تنها درسایه تدبیراصولی تر، درست، هدفمند وعدم تکرار خطاهای مدیریتی درمدیریت منابع آب، تأمین سهم وحقآبه محیط زیستی،تغییرات در الگوی کشت درحوضه آبریز آن می توان به تثبیت وضعیت فعلی وبهتر شدن وضعیت آتی آن امیدوار بود. درغیراینصورت این اکوسیستم طبیعی وثروت ملی کشور باز به حالت کما خواهد رفت و مسیر سخت احیاء آن با وجود اقدامات اساسی و قابل تقدیر ستاد احیاء دریاچه ، سخت وسخت  ترخواهد شد.