روایت تصویری از راه اندازی  کارخانەبازیافت زباله و تولید کود کمپوست گرانولە در بوکان

 در راستای طرح بزرگ BOT سیستم مدیریت پسماند شهرداری بوکان؛عملیات ساخت ابنیه و تجهیزات کارخانه بازیافت زباله بر طبق برنامه پیش بینی شده در مسیر پیشرفت قرار دارد.با احداث این کارخانه در بوکان، بیش از ۹۰ درصد پسماندها ی دفنی این شهر حذف و همچنین شیرابه ی ناشی از زباله نیز تصفیه خواهد شد.این کارخانه با تولید روزانه بیش از ۲۰ تن کود ارگانیک جهت مصرف کشاورزی ، در شمالغرب کشور نیز منحصر به فرد خواهد بود.شهرداری بوکان، اعلام کرد که با افتتاح این پروژه در بهمن ماه سالجاری علاوه بر حذف تهدیدهای ناشی از پسماند، امکان استخدام حداقل ۵۰ نفر بصورت مستقیم و تولید فرصت های جدید همچون بازگشت سرمایه و بهینه سازی کشاورزی در منطقه نیز فراهم خواهد گردید.

 در راستای طرح بزرگ BOT سیستم مدیریت پسماند شهرداری بوکان؛عملیات ساخت ابنیه و تجهیزات کارخانه بازیافت زباله بر طبق برنامه پیش بینی شده در مسیر پیشرفت قرار دارد.با احداث این کارخانه در بوکان، بیش از ۹۰ درصد پسماندها ی دفنی این شهر حذف و همچنین شیرابه ی ناشی از زباله نیز تصفیه خواهد شد.این کارخانه با تولید روزانه بیش از ۲۰ تن کود ارگانیک جهت مصرف کشاورزی ، در شمالغرب کشور نیز منحصر به فرد خواهد بود.شهرداری بوکان، اعلام کرد که با افتتاح این پروژه در بهمن ماه سالجاری علاوه بر حذف تهدیدهای ناشی از پسماند، امکان استخدام حداقل ۵۰ نفر بصورت مستقیم و تولید فرصت های جدید همچون بازگشت سرمایه و بهینه سازی کشاورزی در منطقه نیز فراهم خواهد گردید.