آگهی مناقصه مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه های درج شده در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه های درج شده در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه های درج شده در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 09:00 مورخه 10/02/1403 می باشد. لذا از شرکت های واجد شرایط زیر دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و پس از تکمیل اسناد و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت نموده و علاوه بر آن پاکت ( الف ) را تحویل دبیرخانه اداره کل به آدرس :  اروميه   خیابان شهید بهشتی   جنب موزه ارومیه نمایند.  مهلت زمان دریافت اسناد : تا ساعت 09:00  مورخه 17/2/1403

مهلت زمان ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت : تا ساعت 09:00 مورخ 30/2/1403

مبلغ تضمين شركت در مناقصه بايستی به يكي از روش زير ابتدا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نموده و سپس مناقصه گران تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت (الف)  به صورت سربسته لاک و مهـر و امضاء شده قرارداده و  ضمن درج نام پروژه، نام شرکت، شماره تماس بر روی پاکت آن را تا پایان مهلت ارائه مدارک به دبیرخانه اداره کل تسليم نمایند.

الف- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب تمركز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی شماره شبا 500100004055026207580169IR         

شناسه حساب 945113755200004055026207580169

·        درج شماره حساب (ترجیحاً شبا) بنام شرکت و شماره تلفن همراه بصورت دقیق و خوانا در پشت رسید بانکی، جهت استرداد الزامی است.

ب- ضمانت نامه بانكي به نفع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی ، با کد اقتصادی : 411374415119 شناسه ملی : 14000189724 ،مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم و به نام شرکت باشد .

·        اعتبار پروژه ها در اسناد مناقصه قید گردیده و پرداخت کلیه صورت وضعیت ها حداقل  یک ماه پس از ارائه به ذیحسابی پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد گردید .

·        انتخاب برنده مناقصه بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی خواهد بود.

پیشنهادات واصله راس ساعت  به شرح ذیل در محل دفتر مدیر کل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مفتوح خواهد شد.

 

پروژه

شهرستان  

رشته فعالیت

مبلغ برآورد اولیه (ريال)

مبلغ تضمین شرکت  در مناقصه (ريال)

زمان بازگشایی

ایجاد زیر ساخت های توسعه مناطق نمونه گردشگری پردانان و خورنج شهرستان پیرانشهر

پیرانشهر

حداقل پایه 5 رشته ابنیه

19.521.523.596

976.076.180

راس ساعت  10:00  مورخه 30/2/1403

تکمیل زیرساختهای گردشگری منطقه نمونه هفت آباد

ارومیه

حداقل پایه 5 رشته ابنیه

18.184.286.667

909.214.333

راس ساعت  11:00  مورخه 30/2/1403

 

 
نشانی محل تحویل اسناد:ارومیه- خیابان شهید بهشتی جنب موزه ارومیه- اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی

شماره تماس : 3-33489851- 044  داخلی 218 و 227 مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه :   41934-021   

متقاضیان می توانند اطلاعات لازم در خصوص ثبت نام را  سایت www.setadiran.ir  در یافت نمایند.

توجه: (هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد)

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی