توضیحات مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی بوکان درباره اظهارت دو کارخانه دار

سرویس عکس_ بعد از آنکه دو تن از کارخانه داران بوکان امضای نامه ای با محتوای حمایت از کاندیداتوری مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی بوکان را رد کردند، رشید بیگی با حضور در دفتر زریان موکریان ضمن ارائه توضیحاتی تصاویر زیر را در اختیار ما قرار داد.

 سرویس عکس_ بعد از آنکه دو تن از کارخانه داران بوکان امضای نامه ای با محتوای حمایت از کاندیداتوری مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی بوکان را رد کردند، رشید بیگی با حضور در دفتر زریان موکریان ضمن ارائه توضیحاتی تصاویر زیر را در اختیار ما قرار داد.