روایت تصویری از حیات وحش در تالاب قره گول بوکان

سرویس عکس- با احیای تالاب قره گول گونه های مختلفی چون اگرت کوچک و بزرگ ، آبچلیک تالابی، پرستو دریایی ، گونه های مختلف کاکایی، اردک سرسبز، غاز خاکستری، باکلان بزرگ و کوچک، لک لک، انقوت و بوتیمار در تالاب مستقر شده و به زادو ولد پرداخته اند.

  سرویس عکس- با احیای تالاب قره گول گونه های مختلفی چون اگرت کوچک و بزرگ ، آبچلیک تالابی، پرستو دریایی ، گونه های مختلف کاکایی، اردک سرسبز، غاز خاکستری، باکلان بزرگ و کوچک، لک لک، انقوت و بوتیمار در تالاب مستقر شده و به زادو ولد پرداخته اند.