مناقصه عمومی بازديد از سرویس های صنعتی و كنترل كيفيت مجاري عرضه منطقه اروميّه

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل