مرگ جوان بوکانی زخمی شده در یک نزاع دسته جمعی

سرویس موکریان_ جوان بوکانی که در یک نزاع دسته جمعی زخمی شده بود، در بیمارستان تبریز فوت کرد.

سرویس موکریان_ جوان بوکانی که در یک نزاع دسته جمعی زخمی شده بود، در بیمارستان تبریز فوت کرد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، جوان بوکانی که به علت فرو رفتن جسم تیز و برنده در سر به بیمارستانی در تبریز منتقل شده بود، روز چهارشنبه 30 تیرماه فوت کرد و جسد وی به بوکان منتقل شد.

این جوان هفته گذشته در جریان یک نزاع گروهی از ناحیه سر به شدت زخمی شده بود که بعد از انتقال به بیمارستان بوکان به علت وخامت حال وی به تبریز منتقل شد.

به دنبال انتقال این جوان به بیمارستان بوکان عده ای قمه به دست به بیمارستان بوکان هجوم آوردند که با دخالت و حضور پلیس در بیمارستان این افراد مترق شدند.