تلف شدن جانداران در آتش سوزی تالاب گروس مهاباد

سرویس عکس_ صدها جاندار، پرنده و خزنده بر اثر آتش سوزی دو روز گذشته تالاب گروس مهاباد در جنوب آذربایجان غربی تلف شدند؛ در این حادثه بیش از 700 هکتار از نیزارهای این تالاب بر اثر حریق از بین رفت.

سرویس عکس_ صدها جاندار، پرنده و خزنده بر اثر آتش سوزی دو روز گذشته تالاب گروس مهاباد در جنوب آذربایجان غربی تلف شدند؛ در این حادثه بیش از 700 هکتار از نیزارهای این تالاب بر اثر حریق از بین رفت.