روز ملی شوراها و سه پیشنهاد به شورای شهر بوکان / حاج انور حبیب زاده

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «حاج انور حبیب زاده» منتخب مردم بوکان در مجلس یازدهم نوشته شده است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «حاج انور حبیب زاده» منتخب مردم بوکان در مجلس یازدهم نوشته شده است.

​​​​​​​در تقویم رسمی کشور، نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها نامگذاری شده است. شوراهای شهر و روستا به عنوان تجلی گاە خواست و ارادەی مردم، در واقع یک پارلمان محلی هستند که به همراه دیگر مسئولان انتخابی و انتصابی شهرستان، بار سنگین آبادانی شهر و روستا را به دوش می کشند.

شوراها در شهر و روستا از طریق تعامل با دیگر نهادهای انتخابی و انتصابی می توانند به اهداف تعریف شده در قانون اساسی دست یابند و به وظیفه نظارتی خود نیز به نحو احسن عمل کنند.

اگرچه شوراهای شهر و روستای بوکان با همراهی شهرداران و دهیاران ، عملکرد قابل تقدیری از خود بر جا گذاشته اند ، اما ذکر چند پیشنهاد جهت ارتقای بیشتر خالی از فایده نخواهد بود:

شوراها باید به معنی واقعی پارلمان محلی باشند که تحقق خواسته ها و پوشش مطالبات مردم را در اولویت برنامه های خود قرار دهند به همین دلیل باید خود را از آفت تبدیل شدن به شورای شهرداری ، مصون نگه دارند.

توسعه یک شهر تنها پرداختن به جسم شهر نیست و نباید فعالیتها را در حوزه عمران خلاصه کرد . بلکه باید طراوت بخشیدن به روح شهر نیز در نظر گرفته شود . به همین دلیل  پیشنهاد می شود حوزه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بیش از پیش در کانون برنامه ریزی شوراها قرار گیرد که تشکیل و فعال سازی کمیسیونهایی با حضور کارشناسان و صاحب نظران می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

مناطق کمتر برخوردار از امکانات ورزشی،رفاهی و تفریحی، نیازمند خدمات بیشتری هستند و عدالت در توزیع خدمات و امکانات در چنین مناطقی مطالبه اصلی  شهروندان این مناطق است . پیشنهاد می شود این امر بە رویکرد اصلی شورای شهر در برنامه ریزی و خدمات دهی تبدیل شود .

در پایان بار دیگر ضمن تبریک روز ملی شورا و تقدیر از عملکرد شوراهای شهر و روستای بوکان، امید است با تعامل و همراهی ، گام های اساسی در جهت ساختن دوباره بوکان برداریم .