آغاز واکسیناسیون کرونا در بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ واکسیناسیون علیه بیماری کووید19 امروز یک شنبه همزمان با دیگر شهرستان های آذربایجان غربی در بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان آغاز شد.در این مرحله 115 دوز واکسن به چهار گروه،پرسنل مراقبتهای ویژه بیماران کرونایی، کارکنان آزمایشگاه که نمونه برداری کرونا انجام میدهند،پرسنل شاغل در بخش های عفونی کرونا و پرسنل اورژانس اختصاص یافته است. دکتر صلاح الدین قادر زاده متخصص داخلی و رئیس بیمارستان شهید قلی پور اولین دریافت کننده واکسن کرونا در بوکان بود.

سرویس عکس_ واکسیناسیون علیه بیماری کووید19 امروز یک شنبه  همزمان با دیگر شهرستان های آذربایجان غربی در بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان آغاز شد.در این مرحله 115 دوز واکسن به چهار گروه،پرسنل مراقبتهای ویژه بیماران کرونایی، کارکنان آزمایشگاه که نمونه برداری کرونا انجام میدهند،پرسنل شاغل در بخش های عفونی کرونا و پرسنل اورژانس اختصاص یافته است.  دکتر صلاح الدین قادر زاده متخصص داخلی و رئیس بیمارستان شهید قلی پور اولین دریافت کننده واکسن کرونا در بوکان بود.