بکارگیری خودروهای استیجاری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی: " بکارگیری خودروهای استیجاری " به شماره (2003000096000023)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی: " بکارگیری خودروهای استیجاری "  به شماره (2003000096000023)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  ،ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  تاریخ 12/04/1403  می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت :ساعت   14 روز شنبه تاریخ 16/04/1403

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  13 روز چهارشنبه تاریخ  27/04/1403

زمان بازگشایی پاکت ها  : ساعت   10 روز پنجشنبه  تاریخ 28/04/1403

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس:استان آذربایجان غربی- ارومیه -کیلومتر5  جاده بسيج  صندوق پستی 57144 کد پستی   5749173151 تلفن 32720970 دور نگار32720197- و تلفن: 04432720198

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس  :  1456

1-      رقم براورد اولیه معامله : 800/292/830/40 ریال (چهل میلیارد و هشتصدو سی میلیون و دویست و نود و دو هزارو هشتصد ریال) 

2-      ضمانت  نامه به مبلغ : 000/000/042/2ریال (دو میلیارد و چهل و دو میلیون  ریال)

3-      محل اجراي كار: مأموريت های درون شهری و بـرون شهری

4-    گرید و تخصص کاری پیمانکار  : کلیه شرکت های خدماتی خودرویی حمل و نقل

5- شناسه ملی :  14003155645  و کد اقتصادی  : 411386491959