فیلمی از شنا زیر یخ غواص بوکانی

سرویس فیلم؛ «هادی براخاص» دارنده ركورد كشوري پاي دوچرخه در آب، بدون استفاده از دست و غواص کانون امداد و نجات ساتیار بوکان به شنا در یک استخر پوشیده از یخ اقدام کرد.