ویدیویی از کشتار اسبها در پیرانشهر به بهانه مبارزه با قاچاق

سرویس فیلم- این فیلم که گفته می شود از مناطق مرزی پیرانشهر تهیه شده است از کشتار بیرحمانه اسبهای باربر حکایت دارد که توسط قاچاقچیان استفاده می شوند. اسب‌هاي کشته‌شده، اين‌سو و آن‌سوي مناطق مرزي رها شده است، آن‌هم با انواع آلودگي‌هاي زيست‌محيطي براي آب و خاک منطقه.