آگهی مناقصه مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه های درج شده در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه های درج شده در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.