بازدید12 ساعته حبیب زاده از 9 روستای بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ بعد از آنکه «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان روز شنبه هفتم فروردین ماه از هشت روستای بوکان بازدید کرد، در روز تعطیلِ دوشنبه 9 فروردین ماه نیز به همراه هفت نفر از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان از روستاهای یک شه وه، درزیولی، تکانتپه، باغچه، ساروقامیش، اینگی کند، احمدآباد، قوره براز و برده زرد بازدید کرد. در این بازدیدها که 12 ساعت طول کشید، حبیب زاده و مسئولان شهرستان پای مطالبات و مشکلات معتمدان این 9 روستا نشستند . گازکشی، آسفالت راه ارتباطی، برخورداری از اینترنت بیشترین مطالبات این روستاها بود. حبیب زاده در جریان این بازدیدها به ارائه گزارش عملکردش در یک سال گذشته پرداخت.

سرویس عکس_ بعد از آنکه «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان روز شنبه هفتم فروردین ماه از هشت روستای بوکان بازدید کرد،  در روز تعطیلِ دوشنبه 9 فروردین ماه نیز به همراه هفت نفر از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان از روستاهای یک شه وه، درزیولی، تکانتپه، باغچه، ساروقامیش، اینگی کند، احمدآباد، قوره براز و برده زرد بازدید کرد.
در این بازدیدها که 12 ساعت طول کشید، حبیب زاده و مسئولان شهرستان پای مطالبات و مشکلات معتمدان این 9 روستا نشستند . گازکشی، آسفالت راه ارتباطی، برخورداری از اینترنت بیشترین مطالبات این روستاها بود.
حبیب زاده در جریان این بازدیدها به ارائه گزارش عملکردش در یک سال گذشته پرداخت.