مخالفت کردها به روز پیشنهاد شده برای روز ملی عراق

فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق از ریاست مجلس و کمیسیون فرهنگی، گردشگری و آثار باستانی خواست تاریخ پیشنهادی برای روز ملی را که توسط دولت مصطفی کاظمی تعیین شده است به دلیل همزمانی آن با سالروز درگذشت جلال طالبانی، تغییر دهد.

فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق از ریاست مجلس و کمیسیون فرهنگی، گردشگری و آثار باستانی خواست تاریخ پیشنهادی برای روز ملی را که توسط دولت مصطفی کاظمی تعیین شده است به دلیل همزمانی آن با سالروز درگذشت جلال طالبانی، تغییر دهد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، پس از اینکە دولت کاظمی سوم ماه اکتبر را به عنوان روز ملی عراق پیشنهاد کرد؛ جوان احسان فوزی عضو فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق گفت: سوم ماه اکتبر با سالگرد درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهور اسبق عراق  و بنیان گذار و دبیر کل  فقید اتحادیه میهنی کردستان، همزمان است که برای کردها روز اندوهباری است. از این رو، ما به عنوان عراقی نمی توانیم این روز را جشن بگیریم.

جوان فوزی گفت: روز ملی عراق، برای همه عراقی ها عید خواهد بود و نسبت به این این تاریخ احساس تعلق خواهند کرد و آن را جشن خواهند گرفت. از این رو، باید تاریخ مذکور، مورد اتفاق همه عراقی ها باشد نه اینکه فقط به عید گروه، مجموعه یا طبقه خاصی تبدیل شود و سایر گروهها، مجموعه ها و طبقات جامعه نادیده گرفته شوند.

این نماینده کرد تصریح کرد: فراکسیون اتحادیه میهنی درخواستی را به ریاست مجلس و کمیسیون فرهنگی، گردشگری و آثار باستانی ارائه و به تعیین روز سوم اکتبر به عنوان روز ملی عراق اعتراض کرده و از نهادهای ذیربط خواسته است تاریخ مذکور تغییر داده شود.

جوان فوزی تأکید کرد: ما فقط خواستار تغییر تاریخ مذکور شده ایم و هیچ تاریخ دیگری را پیشنهاد نکرده ایم و سایر فراکسیون های نمایندگان کرد و غیر کرد از این درخواست ما استقبال کرده اند.

یادآور می شود ریاست مجلس عراق، دیروز یکشنبه، شور دوم بررسی طرح روز ملی جمهوری عراق را تا جلسه دیگری به تعویق انداخت.