انتقاد برادران جلیلی از وضعیت هدایت رشته پارکور در ایران

 سرویس موکریان_برادران جلیلی از بوکان به مشکلات و معضلاتی که گریبان رشته ورزشی پارکور را گرفته، پرداختند.

 سرویس موکریان_برادران جلیلی از بوکان به مشکلات و معضلاتی که گریبان رشته ورزشی پارکور را گرفته، پرداختند.

​​​​​​​برادران جلیلی (سامان، سیروان و بهنام جلیلی) که در سال ۲۰۱۸ از سوی دیوید بل فرانسوی (بنیانگذار رشته پارکور)  به عنوان نماینده های رسمی او در جهان  انتخاب شدند، در گفتگو با ایسنا، درباره رشته پارکور و مشکلاتش مطالبی را مطرح کردند که مشروح حرفهای آنها را در ادامه می خوانید:

 "با کسب اجازه از بزرگان و پیشکسوتان رشتەی ورزشی پارکور وظیفه خود دانستیم بە عنوان عضوی از مجموعه پارکور ایران در مورد حقایق و اتفاقاتی که باعث منحرف شدن از واقعیت فلسفی و اصل و تعریف و اتحاد و یکپارچگی پارکور ایران شده است مطالبی را آشکار کنیم تا سوء استفاده ها، منفعت طلبی ها و تخریب هایی که مانع از رشد و توسعە و محفوظ ماندن ماهیت و آزادی تاریخ پارکور کشورمان شده است، برملا شوند."

"پارکور برای دومین بار در سال ۹٦ زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزشی رسمیت یافت اما انجمن پارکور بدون سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت خود را ادامه داد کە  اتفاقات و انتقادات زیادی را دربر داشته که می توان بە موارد زیر اشاره کرد:

١- انتخاب مسٸول غیر تخصصی و نا آشنا با پارکور.

٢- عدم فرهنگ سازی و برنامه ریزی طبق آیین نامه جهانی پارکور.

۳- زیر نظر بردن پارکور ایران بە سازمان غیر معتبر و شخصی(IPF (WFPF  آمریکایی و معرفی شخصی به نام ویکتور بیوین (آمریکایی) بنام بنیانگذار دروغین این رشته  (اگر IPF را فدراسیون بین المللی پارکور می دانید و معرفی می کنید پس چرا سه سازنده اصلی جنبش المپیک، کمیته بین المللی المپیک ( IOC ) ، فدراسیون های بین المللی ورزش ( IFs ) و کمیته های ملی المپیک ( NOC ) هیچکدام IPF را بە رسمیت نشناختە اند؟ چرا در سایت های رسمی این سە سازندە اصلی هیچ موردی در بارەی IPF وجود ندارد و نوشتە نشدە است؟)

٤- چه طور می‌توان زیر نظر یک سازمان غیر معتبر باعث رشد  و توسعە پارکور شد؟ چطور می توان برنامه ریزی کرد؟ چه طور می توان از واقعیت ها محافظت کرد؟ مگر همه دنیا نمی دانند که دیوید بل بنیانگذار پارکور جهان است؟ پس افراد سودجو و منفعت طلب کجای پارکور را بنیانگذاری کرده اند؟ مگر پدرمان بزرگ خانواده مان نیست؟ پس پدر پارکور جهان چە کسی است؟ چە کسی پارکور را نمایان کرد و آن را هدفمند ساخت؟

٥- از اشکالات دیگر انجمن می توان به برگزاری دوره مربیگری پارکور در استان مرکزی در اسفند ماە ۹٦ بدون حضور مدرس رسمی و بدون دادن مدرک رسمی اشاره کرد در حالی که ما از حضور بنیانگذار پارکور می توانستیم بهرمند باشیم و پیشنهاد آن را دادیم.

٦- صادر نشدن مدرک مربیگری طی ٤ سال (از اسفند ۹٦ تا مهر ماە ۹۹) و دادن گواهی موقت غیر معتبر و غیر رسمی بە شرکت کنندگان این دورە بدون مهر فدراسیون.

۷- برگزاری مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی در ارگ کریمخان زند شیراز در اوایل سال ٩٧ بدون برگزاری مسابقات استانی، شهرستانی و انتخابی برترین های استانها و گذاشتن تبعیض های فراوان بین ورزشکاران این رشتە.

٨- چطور می‌توان مسابقات را برگزار کرد در حالی که هیچ داور رسمی وجود ندارد و در تاریخ پارکور هیچگونە دورە داوری در داخل کشور برگزار نشده است؟

٩- برگزاری مسابقات کشوری و عدم اهمیت بە برگزاری پارکور واقعی یا همان بخش speed.

۱۰- انتخاب تیم ملی و اعزام به مسابقات ترکیه بدون تایید شورای برون مرزی.

۱۱- ورزشکارانی که در مسابقات کشوری ارگ کریمخان زند حضور نداشتند، بە عنوان بازیکن تیم ملی انتخاب و به مسابقات ترکیه اعزام شدند.

۱۲- عدم حمایت و اعزام قهرمان مسابقات کشوری کریمخان زند " رضا سلیمانپور " بە همان مسابقات ترکیە.

۱٤- تبعیض و باند بازی در انتخاب مسٸولین استانها و مدرسان و مسٸولیت کمیتە های کشوری این رشته.

١٥-  انتخاب تیم ملی مجازی ایران در مهر ماە ١٣٩٩ باز با داوری افراد بدون مدرک داوری رسمی.

 ۱٦- انتخاب مجدد تیم ملی ایران بە صورت مجازی در مهر ماە ۱۳۹۹ بدون درنظر گرفتن پارکور واقعی یا همان بخش speed.

۱۷- عدم حمایت از افتخار آفرینی و انتخاب و تایید ما (برادران جلیلی) از سوی بنیانگذار جهانی این رشته و بی توجهی به این مهم از سوی این انجمن.

۱٨- عدم حمایت و تمجید از ورزشکار جوان " یاسین همتی نژاد " در مسابقات فری استایل پارکور در مهر ماە ۱۳۹۹ و انکار این افتخار و قهرمانی توسط این انجمن و مسٸول انجمن.

۱۹- برخورد ناشایست با پیشکسوت این رشته آقای بهمن کریم کشته عزیز.

۲۰- دور کردن اتحاد از جامعه پارکور با وعده های منصبی و ایجاد اختلافات در جهت منفعت های شخصی.

۲۱-  نداشتن مدرک های رسمی و معتبر مدرسی و مربیگری و داوری در بخش بانوان کل کشور  و دادن مسٸولیت ها بە افراد های نا آشنا با پارکور. چگونە می‌توان کلاس های آموزشی و مسابقات برگزار کرد و تیم ملی انتخاب کرد وقتی کە حتی یک بانو هم در کل کشور هیچگونە مدرک رسمی در این انجمن در زمینە پارکور ندارد؟

۲۲- انتشار احکام انتصاب غیر رسمی از سوی این انجمن در جهت تحمیل کردن سازمان شخصی IPF  بە عنوان فدراسیون بین المللی پارکور و القا کردن این موضوع به ورزشکاران کشور که ایران مقر اتحادیە پارکور غرب آسیا است.

در بخش دیگری از مطالب این سه پارکورکار آمده است:

برادران جلیلی تاکید دارند که پارکور برای سومین بار در سال ۹۷ و این بار زیر نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک یعنی FIG رسمیت یافت. این رسمیت طبق قرار دادی از سوی بنیانگذار پارکور جهان دیوید بل در باب حمایت و سازماندهی برای پیشبرد و پیشرفت پارکور انجام گرفت، نه بعنوان زیر شاخه و دارای تبعیض با شاخه های ژیمناستیک.

این قرار داد بیشتر از این سو برای بنیانگذار حاٸز اهمیت بود که این رشته را از سازمانها و اشخاص متعددی کە در صدد تصاحب و سوءاستفاده های مالی و گوناگون از پارکور بودند محافظت کند. این قرار داد بهترین راە محافظت از پارکور بود تا پارکور از تاجران و منفعت طلب ها دور بماند.

البته از آن موقع که پارکور زیر نظر فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفت باز هم سازماندهی و برنامه ریزی خوب و درست طبق آیین نامه جهانی پیش نمی‌رفت اما باید خوش بینانه مواردی مثبت از این فدراسیون یا دلسوزی افرادی را هم مورد تقدیر قرار داد و از یاد نبرد. اما می توان به کم کاری ها و کوتاهی هایی هم اشاره کرد که به شرح زیر هستند:

١- انتخاب مسٸول غیر تخصصی و نا آشنا با پارکور.

۲- انتخاب و انتصاب مسٸولین غیر تخصصی در بعضی از سمت ها و در استانها و شهرستانها.

۳- عدم سازماندهی و فرهنگ سازی و عدم انتخاب مسٸولیت های مختلف به طور رسمی و یا ندادن هیچگونه حکم رسمی به کسانی که زحمت کشیده اند و تنها بطور شفاهی بعنوان مسٸول از آنان استفاده شد.

٤- انتخاب و اعزام افراد غیر تخصصی به دوره مربیگری مقدماتی برون مرزی در قطر و معرفی آنان به عنوان مدرس در دوره های مربیگری که نوعی ظلم در حق افراد متخصص پارکور و پیشکسوتان این رشته بود.

٥- بی توجهی و نادیده گرفتن حضور بزرگان و پیشکسوتان پارکور در سمت ها و مسٸولیت های مختلف. چرا باید از حضور و وجود پیشکسوتی مانند احسان دادفر عزیز بە عنوان حامی و پیشکسوت ترین فرد بهره نبرد و مسٸولیت ها را به چنین افرادی نسپارد و همچنین همەی پیشکسوتانی که سال ها و سال ها زحمت کشیده اند.

٦- برگزاری مسابقات کشوری بندر عباس بدون حضور داوران رسمی و دارنده مدرک رسمی داوری.

۷- برگزار نکردن اردوی تیم ملی جهت کسب آمادگی برای حضور در مسابقات برون مرزی.

۸- عدم حمایت و اعزام تیم ملی به مسابقات های رسمی جهانی در چین، ژاپن و فرانسه.

هدف ما برادران جلیلی تنها اتحاد و همدلی کسانیست که بتوانیم دست بە دست هم، شانە بە شانە ، در کشور عزیزمان همه با هم در قالب یک خانواده منسجم با برنامه ریزی و مشورت های اصول‌مند و هدفمند به پیش گام برداریم و دور باشیم از صاحبان منفعت طلب و غیر تخصصی و نا آشنا با پارکور، تا پارکور رشد و توسعە یابد و با بزرگی بزرگان و پیشکسوتان تخصصی و واقعی این رشته کە دلسوزانه تلاش می‌کنند همراه باشد.

ما برادران جلیلی از مسٸولان وزارت ورزش و کمیتە ملی المپیک ایران و حراست خواهشمندیم کە سریعا و بسیار دلسوزانە این موضوعات را مورد بررسی قرار دهند و با جلوگیری از اشتباهات، پارکور را مانند سایر رشتە های ورزشی دیگر مقدس و ارزشمند بشمارند و در راستای رشد و توسعە و سازماندهی درست این مهم اقداماتی را انجام دهند تا پارکور در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، با قرار گیری پارکور در جای اصلی خود قطعا همە شاهد خیز بلند پارکور کشور در سراسر جهان خواهیم بود و مطمٸنا جوانان و ورزشکارانمان در این مملکت  در عرصەی های بین المللی بر قلە های فنی و قهرمانی تکیە خواهند کرد و افتخار آفرین کشورمان خواهند بود./