نمایشگاه مجازی کاریکاتوریست بوکانی با موضوع کرونا

سرویس عکس_ «سلیمان مام رحیمی» کاریکاتوریست بوکانی و دبیرهنر نمایشگاه مجازی آثارش با موضوع کرونا برگزار کرد.

سرویس عکس_ «سلیمان مام رحیمی» کاریکاتوریست بوکانی و دبیرهنر نمایشگاه مجازی آثارش با موضوع کرونا برگزار کرد.