730 خانواده تحت حمایت کمیته بوکان نیاز به احداث یا بازسازی مسکن دارند

سرویس موکریان_  رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) بوکان گفت: 730 خانواده تحت حمایت کمیته بوکان نیاز به احداث یا بازای مسکن دارند.

سرویس موکریان_  رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) بوکان گفت: 730 خانواده تحت حمایت کمیته بوکان نیاز به احداث یا بازای مسکن دارند.

​​​​​​​«قادر درویشی» در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان گفت: ۵۶۰ خانواده مستاجر و ۱۷۰ خانواده با مسکن کلنگی تحت حمایت هستند و نیاز به خرید ،احداث یا بازسازی مسکن دارند .

وی افزود: سالانه از محل اعتبارات بودجه ای ۱۲ مورد احداث و خرید پیش بینی می شود  که  بر اساس اولویتهای مد نظر کمیته امداد اقدام میگردد این اولویتها عبارتند از خانواده های زن سرپرست خانوار شهری دارای چند یتیم ؛ مردان سرپرست خانواده شهری بیمار و دارای ۴ نفر عائله خانواده های روستایی دارای ۳ نفر عائله .

درویشی خاطر نشان کرد: با این وضعیت ما هرسال برای تعدادی از خانواده ها امکان مساعدت داریم .البته در سال ۹۷ اعتبارات ویژه رییس کمیته امداد کشور که در مرداد ماه به بوکان سفر نمودند موفق به احداث و خرید ۵۱ واحد مسکن مددجویی شهری شدیم .

وی  گفت: کمکهای مردمی خیرین بوکان هم برای مسکن صرفاً برای خانواده های داری یتیم انجام میشود و انتخاب خانواده هم به انتخاب خودشان میباشد .امسال تاکنون موفق به احداث و خرید ۷ واحد مسکن مددجویی در شهر شده ایم و همچنین ۱۳ واحد مسکن نیازمندان روستایی با مشارکت سپاه محترم پاسداران در حال احداث میباشد .

درویشی در پایان گفت: ضمناً کمکهای مردمی که در سال ۹۷ برای تامین مسکن مددجویان اخذ گردیده بود۲۵۰ درصد برنامه پیش بینی شده محقق گردید و همچنانکه عرض کردم انتخاب خانواده ها با اولویت انتخاب خیرین صورت گرفته است .