چه کسانی در انتخابات مجلس در بوکان بازنده شدند؟ / محمد آوات دکاندار

سرویس موکریان_این یادداشت به قلم محمد آوات دکاندار دکتری جامعه شناسی سیاسی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است که محتوای آن صرفا بیانگر دیدگاه و نظرات نویسنده آن است.

سرویس موکریان_این یادداشت به قلم محمد آوات دکاندار دکتری جامعه شناسی سیاسی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است که محتوای آن صرفا بیانگر دیدگاه و نظرات نویسنده آن است.

​​​​​​​در هر انتخابات گروهها و افرادی باهم در حالت رقابت و تقابل قرار می گیرند که گاها در قالب احزاب و یا دسته بندی های دوقطبی گونه ی مردمی ایجادمی شوند.

در بوکان عمدتا دسته بندی دو قطبی گونه ی مردمی بیشترین تاثیر را داشته و احزاب قاعدتا در حاشیه قرار گرفته اند هرچند همیشه افرادی در جهت خوش خدمتی به حزب خود تمام سعی و تلاش خودرابکار خواهد برد تا بتواند در اردوگاه انتخاباتی کاندیدای قوی ترجای پا بازکرده و در نهایت برد را به حزب خود منتسب نمایند که البته دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی دربوکان تاحدودی فارغ از این گروه و  احزاب و افرادبود.

درهر دوره ی انتخاباتی طرفداران کاندیداها طرف مقابل و مشاورانشان را با نشانه گیری هایی غیر مستقیم به عنوان سیبل مذکور مورد آماج حملات برچسب گونه قرار می دهند که گاها آسیبهایی در زمان انتخابات و حتی پس از انتخابات متوجه آنها می شودکه خاطرها را مکدر می نماید.

واژگانی که  تنها برای تاثیر گذاری در جبهه ی مخالف بوجود می آید که اغلب ساخته و پرداخته ی ذهن کاندیدا یا مشاوران ایشان می باشد و گاها با واقعیتهای اجتماعی فاصله ی زیادی دارد اما با وارد کردن این واژگان جبهه ی مخالف را مورد حمله و گاها هتاکی قرار می دهد.

 خالق این واژگان سعی براین دارند که کاخ شخصیتی افراد را منهدم نموده وبا تمام توان آبشخور فکری خودرا به جامعه القا کرده تابتوانند به هدف معین دست یابند و اتاقهای فکری نیز بیکار نشسته وباایجاد وحدت بین طرفداران خود سعی برتوجیه آن می نمایند و فارغ از راست و دروغ به آنچه می خواهند دست پیدا کنند.

دربوکان و در انتخابات متعدد چه بسیار از این واژگان دیده شده که بااین رفتارها آسیبهای زیادی به این افراد وارد ساخته که بستگی به میزان رد یا برنده شدن کاندیدا ی مورد نظر این واژگان از لحاظ زمانی در اذهان باقی می ماند که به عقیده ی بنده بعنوان یک‌ کارشناس سیاسی کسی که سوار بر کشتی سیاست شود باید تلاطم امواج را نیز با جان و دل قبول نماید و فارغ از خوب و بد مجبور به تحمل باشد.

این دوره نیز به مثل سایر دوره ها شاهد این نوع آسیبها و برچسبها بودیم اما به جرس قاطع خیلی کمتر از آنچه که فکر می کردیم بود وبرعکس دفعات قبلی این آسیبها بیشتر متوجه ادارات و گردانندگان درجه اول ادارات بود تا اشخاص و می توان نتیجه گرفت که گردانندگان این موضوع حضور کمرنگ تری  داشتند و در نتیجه بیشتر به جایگاههای دولتی نیش زبان میزدند وبه نوعی مخالفت خودرا علنی تر جلوه می نمودند که صد البته اکثریت این افراد خود دارای منصب دولتی نبوده و از خانه باغها و شرکتهایشان در خارج از شهر این حرکت را هدایت می نمودند و عقده ی سیاسی خود را فروکش می کردند.

این دوره شاهد انتخاباتی آرام تر و البته کم شورتری بودیم و به اذعان بنده باتوجه به دوقطبی بودن انتخابات بازنده کمتر به چشم آمد و به زعم برنده شدن حاج انور حبیب زاده می توان از رقیب ایشان و اطرافیانش که فعالیتهای زیادی در فضای نسبتاشلوغ تری انجام دادندو باتوجه به حضور جوانان در اردوگاه انتخاباتیشان بستر همهمه های زیادی در جهت کشاندن افراد به جبهه ی خود فراهم نمودند بایددست مریزاد گفت و به اینده این طیف نیز خوشبین بود چون بعد از انتخابات با کمال احترام با دوستان خود در آن طرف رقیب به دور از حس رقابتی به رفاقت های دیرینه ی خود پایبند ماندندو همین نیز از مردم باشعور شهرمان در هر جبهه ای انتظار می رود.

حال از نظر بنده شکست اصلی را کسانی خوردند که درلابه لای لابی گری های گذشته و به دور از وجدان و شعور جمعی به هر دو طرف در دو قطب انتخابات برچسب می زدند و بااینکار فضا را بیش از پیش مسموم ترجلوه می دادند،هرچنداین دسته در آینده نمی توانند مثل گذشته درامورات اداری و مسولیتهای انتصابی دخالت وخودنمایی نموده و باید بیشترین وقت خودرا صرف تمدید وامهای میلیاردیشان نمایندو قطعا تحمل این دوستی و برادری از دوجبهه ی حال حاضر شهرمان برایشان نهایت اعصاب خوردی و بهم ریختگی سیاسی را دارد و شعارهایشان فضای دوستانه رقابتی را از بین نخواهد برد چون به نوعی از اذهان مردم پاک‌ شده و مورد تنبیه اجتماعی واقع شوند و جایگاهی را که با زدن برچسبها و لولهای انتخاباتی به افراد زده بودند و شخصیتهایی را که به رغم کار و تلاش زیاد بهم ریخته بودند تا مبادا در آینده‌جایگزینشان شوند به نوعی به خود برگشت داده شد و گوشه نشینی را حداقل برای چهارسال تجربه نمایند تا طعم آن را بیشتر بچشند./