سرای سالمندان بوکان بر سر دو راهی بودن یا نبودن / آزاد حاجی غفوری

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «آزاد حاجی عفوری» سردبیر و مدیر مسئول کردستان فردا ومجله بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «آزاد حاجی عفوری» سردبیر و مدیر مسئول کردستان فردا ومجله بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​میان این بودن و نبودن سرگردان بر دایره تقدیر می چرخند. سرنوشت آنها رامخیر در دوراهی امید و ناامیدی قرار داده، سرای سالمندان گنجینه ایی است که سرمایه های گرانقدرِ قدر ندیده‌ را در خود جای داده است و هرکدام از انها تاریخی به قدمت زندگی یک انسان رنج کشیده را در نهانخانه‌ قلب خود جای داده و گویا از بد حادثه سرنوشت این سرا با سرای متولیان آن در هم آمیخته است، ظاهرا روزهای بد برای آدمهای خوب پایانی ندارد، بازنشستگان از خانه و فرزندان!! بهار عمر را در آرزوی نوبهاران سپری کرده اند.اما افسوس "زمستان ملال انتظار" این آخرین کورسوی امید را هم به نا امیدی تبدیل کرده ...، چه اتفاقی افتاده است؟ چرا تاوان این کوتاهی وآزمندی را کسانی باید بدهند  که هیچ توانی در مقابل تصمیمات دیگران ندارند .اگر که داشتند از خانه رانده و در سرا مانده نبودند.

امروز ملکی که سرای سالمندان وساختمان بهزیستی سالها قبل در ان بنا گردیده .باید به ستاد اجرایی پس بدهند. مدیریت شهری اولویت را چگونه درجه بندی می‌کند و چه کسانی از نظر آنها دارای اولویت هستند. سالها قبل که ساختمان سرای سالمندان و بهزیستی احداث گردید چرا ستاد اجرایی شاکی نبوده وادعایی نکرده؟!! جای سوال است پس طبق چه مستنداتی ملک ستاد اجرایی در اختیار سرای سالمندان و بهزیستی قرار گرفته که امروز آن دلایل نتوانسته مستند محکمه پسندی باشد. یا اینکه قبلا مشکل نداشته بلکه در نوع مدیریت سالهای اخیر پیش آمده،این اهمال و بی مسولیتی متوجه چه کسانی است جواب دهند.