جامعه شناس بوکانی:

مطالبه مردم از نماینده باید‌ توسعه باشد نه نداشتن لهجه / بدون لهجه صحبت کردن به هدف خاموش کردن صدای اقوام مطرح می شود

 مطالبه مردم از نماینده باید‌ توسعه باشد نه نداشتن لهجه /  بدون لهجه صحبت کردن به هدف خاموش کردن صدای اقوام مطرح می شود.

 مطالبه مردم از نماینده باید‌ توسعه باشد نه نداشتن لهجه /  بدون لهجه صحبت کردن به هدف خاموش کردن صدای اقوام مطرح می شود.

​​​​​​​ سرویس موکریان_ جامعه شناس بوکانی و استاد دانشگاه های ارومیه گفت: بدون لهجه صحبت کردن به هدف خاموش کردن صدای اقوام مطرح می شود و مطالبه مردم از نماینده باید‌ توسعه باشد نه نداشتن لهجه.

دکتر جعفر احمدی در گفت و گو با خبرنگار  زریان موکریان گفت: بدون شک در گفتمان سیاست قومی همگون سازی کە از طرف قوم غالب ارائه می شود، بدون لهجه صحبت کردن با زبان همان قوم یک ویژگی مثبت تلقی می شود. در این گفتمان داشتن لهجه برای اقوام دیگر نقطه ضعف محسوب می شود تا قدرت چانه زنی از آنها گرفته شوند و نتوانند  سلطه وستم قومی را به چالش بکشانند.

وی تصریح کرد: بدون لهجه صحبت کردن نباید به مطالبه و خواست موکلان از نمایندگان تبدیل شود، چرا که احساس بی قدرتی و ضعف را در آنها تقویت می کند. احساسی که می تواند صدای اقوام را خفه کند.   

جامعه شناس بوکانی در ادامه تاکید کرد: مطالبه مردم از نماینده باید حول توسعه و عمران منطقه بچرخد، حال نماینده این مطالبات را با لهجه مطرح کند یا با نامه و یا هر روش دیگر.

وی افزود: همه مردم سخنرانی های قاضی پور در مجلس را بیاد دارند. سخنانی با لهجه غلیض ولی خواست مردم.  قاضی پور هرچند با لهجه صحبت می کرد و هرچند ادبیاتش عامیانه بود ولی ازش حساب می بردند .   

دکتر احمدی در پایان گفت: بدون لهجه صحبت کردن به زبان فارسی را قوم گرایان فارسی زبان مطرح کرده اند که به اقوام دیگر احساس ضعف بدهند تا صدایشان را خاموش کنند.