انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر:

تخریب منطقه حفاظت شدە و اکوتوریستی "خرپاپ" پیرانشهر به بهانه احیای دریاچه ارومیه

سرویس موکریان_انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که انتقال آب منطقە حفاظت شدە و اکوتوریستی "خرپاپ" و احداث "سد کانی شینکا" به بهانه احیای دریاچه ارومیه سبب تخریب منطقه حفاظت شدە و اکوتوریستی "خرپاپ" پیرانشهر می شود.

سرویس موکریان_انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که انتقال آب منطقە حفاظت شدە و اکوتوریستی

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، متن اطلاعیه انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر که در کانال این انجمن در تگلرام منتشر شده  به شرح زیر است:

 مردم عزیز و شریف شهرستانهای پیرانشهر و سردشت

انجمنها و فعالین مدنی

نمایندە مردم محترم سردشت و پیرانشهر آقای کمال حسین پور

فرمانداران محترم

ادارەهای مربوط هر دو شهرستان:

 محیط زیست و منابع طبیعی وآبخیزداری

میراث فرهنگی، آبیاری و جهاد کشاورزی

 

اخیرا زمزمەهایی از انتقال آب منطقە حفاظت شدە و اکوتوریستی "خرپاپ" و احداث "سد کانی شینکا" یا "باوەلە" بە گوش می‌رسد، وزارت نیرو با پوشش پروژە ملی و احیای دریاچە ارومیە در صدد تخریب و نابودی محیط زیست منطقە علی الخصوص شهرستانهای پیرانشهر و سردشت هستند.

"انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر" از بدو کلنگ زنی این پروژە مخرب و ضد محیط زیستی، از طرق مختلف:

برگزاری چندین جلسە با نمایندە قبلی این دو شهرستان، فرمانداری وقت و کنونی پیرانشهر، ادارەهای مربوطە، نامە اعتراضی بە وزارت نیرو، حرکتهای اعتراضی در منطقە اکو توریستی خرپاپ، مطلع نمودن افکار عمومی و ارائە نمودن دلایل مختلف علمی و زیست محیطی در راستای جلوگیری از پروژە بنام ملی مراتب اعتراض خود را اعلام نمودە است.

گرچە نمایندە قبلی با همکاری این انجمن کوشش خود را در راستای توقف این پروژە عملی نمود ولی ظاهرا بانیان تخریب و ویرانی، با توجیهاتی ناکارامد و غیر کارشناسانە بر تخریب و نابودی هر چە بیشتر محیط زیست این منطقە زیبا و بکر واقف هستند!

دلایل علمی و تخریب سدهای ساختە شدە توسط دول پیشرفتە، این امر را ثابت می کند کە هیچ سدی تحت هیچ شرایطی با محیط زیست سالم سنخیت ندارد، ولی در کشور ایران بە یک پروژە تبدیل شدە است، پروژەای با بهانەهای "پروژەملی" برای نابودی این مرز و بوم!

 

هیچ دلیل علمی بر انتقال آبها، شورانیدن آب شیرین، تخریب روستاها و کوچاندن مردم، تخریب جنگلها و مناطق چهارگانە محیط زیست، زیر آب بردن غنی ترین بخشهای کشاورزی، تغییر دادن نوع بارش، کوچاندن حیوانات، تغییر مسیر رودخانەها و دەهها دلیل دیگر از اثرات ویرانگر سدسازی وجود ندارد.

در این اطلاعیە تنها بە یاد می آوریم زمانی کە آب رودخانە خرپاپ نهایتا در 50 کیلومتری پائین دست خود بە سد" کۆڵەسە" سردشت می ریزد توجیهی بر انتقال آن وجود نداشتە و در اطلاعیەهای بعدی بە دلایل علمی در خصوص مضرات سدها، علی الخصوص انتقال آب خرپاپ و احداث سد کانی شینکا خواهیم پرداخت.

 

لذا انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر با پشتیبانی مردم و نهادهای مردم نهاد، جهت جلوگیری از این پروژە ضد محیط زیستی تمامی اقدامات قانونی و مدنی خود را از این اقدام خطرناک کە با توجیە "پروژە ملی" در دست اقدام است جلوگیری بعمل خواهد آورد و از تمامی آحاد مردم، نمایندە هر دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی، تمامی ادارات مربوطە، همچنین کانالهای خبری خواستاریم کە یاریمان دهند تا "جنوساید"ـی زیست محیطی را خنثی کردە باشیم.

 

انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر

25 دی 1399