در نظر سنجی زریان موکریان اعلام شد:

بی اعتمادی بوکانیها به اخبار کرونا /شبکه های اجتماعی منبع اول بوکانیها

سرویس موکریان_ در نظر سنجی که پایگاه خبری زریان موکریان از طریق اینستاگرام انجام داد، اکثریت بوکانیها اخبار منتشرشده درباره کرونا را ناصادق و غیر واقعی دانسته و گفتند شبکه های اجتماعی منبع اول آنها برای دریافت اطلاعات در خصوص کرونا است.

سرویس موکریان_ در نظر سنجی که پایگاه خبری زریان موکریان از طریق اینستاگرام انجام داد، اکثریت بوکانیها اخبار منتشرشده درباره کرونا را ناصادق و غیر واقعی دانسته و گفتند شبکه های اجتماعی منبع اول آنها برای دریافت اطلاعات در خصوص کرونا است.

​​​​​​​ پایگاه خبری زریان موکریان  بعد از ظهر روز جمعه سه اردیبهشت ماه در صفحه رسمی خود در اینستاگرام با 65هزار فالاور واقعی و با طرح هشت سئوال در خصوص بحران کرونا یک نظرسنجی انجام داد.

در ابتدای این نظر سنجی که 24 ساعت طول کشید از مخاطبان درخواست شد که تنها کاربران بوکانی مشارکت کنند.

در مجموع 30 هزار و 647 اکانت به هشت سئوال که دارای دو گزینه بودند، پاسخ دادند به عبارتی دیگر  به طور میانگین به هر سئوال، سه هزار و 831  اکانت دادند.

48 درصد اکانتهای شرکت کننده در این نظر سنجی گفتند، که به کرونا مبتلا شدند و 14 درصد گفتند به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند. 57 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی گفتند یکی از اعضای خانواده آنها به کرونا مبتلا شده که  20درصد آنها گفتند عضو مبتلا شده در بیمارستان بستری شده و 20 درصد نیز گفتند یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده اند.

74 درصد شرکت کنندگان اخبار منتشر شده درخصوص وضعیت کرونا در بوکان و کشور را ناصادقانه و غیر واقعی دانستند، 83 درصد گفتند که اطلاعات لازم درباره ویروس کرونا را از طریق شبکه های اجتماعی کسب می کنند و 75 درصد گفتند در اماکن  عمومی از ماسک استفاده می کنند.

مشروح نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است:

سئوال اول: آیا به کرونا مبتلا شدید؟

چهار هزار و 685 اکانت به این سئوال پاسخ داده اند که یک هزار و 984 اکانت معادل 48 درصدحواب «بله» داده اند.

سئوال دوم: اگر به کرونا مبتلا شده اید در بیمارستان بستری شدید یا درخانه قرنطینه شدید؟

دو هزار و 429 اکانت به این سئوال جواب دادند که 339 اکانت معاد ل 14 درصد گفته اند در بیمارستان بستری شده اند.

سئوال سوم: از اعضای خانواده شما کسی به کرونا مبتلا شده است؟

چهار هزار و 431 اکانت به این سئوال جواب دادند که 2هزار و 538 اکانت معادل57 درصد گفته اند اعضای خانواده آنها به کرونا مبتلا شده اند.

سئوال چهارم؛ اگر اعضای خانواده شما مبتلا شدند، در خانه قرنطینه شدند یا در بیمارستان.

سه هزار و 20 اکانت به این سئوال جواب دادند و 605 اکانت معادل 20 درصد شرکت کنندگان گفته اند در بیمارستان بستری شده است.

سئوال پنجم: آیا به علت ابتلا به کرونا عضویی از اعضای خانواده خود را از دست دادید؟

چهار هزار و 162 اکانت به این سئوال پاسخ دادند که 835 اکانت معادل 20 درصد گفته اند یک عضو خانواده خود را به علت ابتلا به کرونا از دست داده اند.

سئوال ششم؛ اخبار منشتر شده در خصوص وضعیت کرونا در بوکان و کشور را صادقانه و واقعی می دانید؟

چهار هزار و 36 اکانت به این سئوال پاسخ دادند که دو هزار و 997 اکانت معادل 74 درصد پاسخها گفته اند این اخبار را غیر واقعی و ناصادقانه می دانند.

​​​​​​​سئوال هفتم؛ اطلاعات لازم درباره کرونا و راهکارهای مصون نگه داشتن خود در برابر آن را از کجا کسب می کنید؟

سه هزار و 629 اکانت به این سئوال پاسخ دادند که 3هزار و 30 نفر معادل 83 درصد گفته اند از طریق شبکه های اجتماعی و 599 اکانت معادل 17 درصد گفته اند تلویزیون

سئوال هشتم: در اماکن عمومی از ماسک استفاده می کنند؟

چهار هزار و  255 اکانت به این سئوال پاسخ دادند که سه هزار و 169 اکانت معادل 75 درصد رای دهندگان به این سئوال گفته اند، از ماسک استفاده می کنند.