تصاویر | جنگل‌های بلوط زاگرس در مسیر نابودی

عملیات راهسازی، فعالیت‌های معدنی، قطع درختان، آتش‌سوزی‌های عمدی و تخریب جنگل‌ها به دلیل کمبود زمین‌های زراعی، جنگل‌های بلوط زاگرس در مناطق غربی استان کردستان را با خطر نابودی مواجه کرده است. اعمال اینگونه مدیریت، آینده اکوسیستم جنگلی این منطقه از زاگرس که نقش حیاتی در آینده دارد، را در معرض خطر و نابودی قرار داده است. این گزارش تصویری در طول چهار سال گذشته در فصول مختلف عکاسی شده است.

1398/4/23 07:21:07

 

  توسط: انتخاب کنید...