خاکسپاری پدر معنوی کوردهای ایزدی به روایت تصویر

روز پنج شنبه هفته گذشته شیخ خرتو حاجی اسماعیل مضشهور به بابا شیخ پدر معنوی کوردهای یزدی دار فانی را وداع گفت و روز گذشته به خاک سپرده شد. در منطقه شیخان هفت روز برای او عذاداری می شود

1399/7/12 10:15:26

 

  توسط: انتخاب کنید...