سمینیه رود بوکان چشم انتظار بارشهای پاییز به روایت تصویر

سرویس عکس- سمینیه رود بوکان رودخانه ای دایمی بود که چند سالی است به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است. این روزها سیمنیه رود کاملا خشک شده است وچشم انتظار بارانهای پاییزی است تا بتواند نفسی بکشد. تصاویر از ظاهر فیضه

1397/7/21 11:17:08

 

  توسط: انتخاب کنید...