مهمانی کاکایی ها در جزایر سد بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ سه نوع کاکایی مدیترانه ای، صورتی و ‌کاکایی سر سیاه هرساله در جزایر سد بوکان به زادآوری می پردازند. کاکایی مدیترانه ای برای اولین بار در سال۹۵در سد بوکان مشاهده ‌وثبت گردید. ۰ به غیر از این گونه ها پرندگان دیگری از جمله پرستوی دریایی. باکلان. اگرت و...نیز در سد بوکان وجود دارد. این سد یکی از بزرگترین سدهای خاکی ایران است.

1399/2/21 09:58:50

 

  توسط: انتخاب کنید...