وقتی بزرگان موسیقی ایران  به استاد حسن زیرک و  قاله مه ره ادای احترام می کنند +ببینید

سرویس کوردانه _ محمد موسوی استاد مسلم نی بر سر مزار استاد حسن زیرک و استاد قاله مه ره حضور پیدا کرد و به این دو استاد بزرگ موسیقی فولکلور کوردی ادای احترام کرد.

  • 1398/4/1 10:59:17