آدرس: آذربایجان غربی، بوکان، میدان فرمانداری، کوچه دکتر فیضی، دست راست، ساختمان دوم، طبقه سوم.

تلفن :  04446261306

تماس با  مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

حسن معروف پور 

09147922275

تماس با  سردبیر:

حسین معروف پور

09141846921 

​​​​​​​تماس از طریق ایمیل

 hasan.maroufpour@yahoo.com  (مدیرمسئول)​​​​​​​

mahrofpor@gmail.com (سردبیر)